Noteikumi

Apmaksa
Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Par precēm Jums ir iespēja norēķināties caur Internetbanku vai Paypal.

Piegāde
Preču piegāde visā Latvijas teritorijā, kā arī ārpus Latvijas tiek nodrošināta ar Latvijas Pasta starpniecību. Vispārēji VAS „Latvijas Pasts” preces piegādā uz jebkuru vietu:

Latvijas teritorijā 2-5 darba dienu laikā. 
Eiropas savienībā 4-20 darba dienu laikā. 
Ārpus Eiropas savienības valstīs 4-30 darba dienu laikā. 

Pārdevējs preces nosūta 1-3 darba dienu laikā no preču un to piegādes izmaksu saņemšanas dienas. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes nokavējumu, kas radies VAS „Latvijas Pasta” rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu erikasjostas@inbox.lv norādot sava pirkuma numuru un datumu.

Preces atgriešana
Ja preces neatbilst klienta vēlmēm, klientam ir tiesības tās atgriezt 14 dienu laikā. Lai atgrieztu iegādāto preci klientam par to rakstveidā ir jāinformē pārdevējs uz e-pasta adresi erikasjostas@inbox.lv, norādot pirkuma numuru un iegādes datumu.

Naudas atgriešana
Pārdevējs atgriež pircējam pilnu preces vērtību un sākotnējo pasta izdevumu vērtību, ja

14 dienu laikā no prece saņemšanas brīža ir brīdināts e-pastā erikasjostas@inbox.lv par preces atgriešanu.
Ir saņēmis preci atpakaļ oriģinālā iepakojumā bez bojājumiem un valkāšanas pazīmēm.

Izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses un netiek atlīdzinātas.
 

CITI ONLINE VEIKALA NOTEIKUMI

Portāla www.erikasjostas.lv noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem.

Noteikumos lietotie termini:
online veikals - apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu erikasjostas.lv, kas ir iepirkšanās veikals internetā.
pārdevējs – portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
noteikumi – online veikala lietošanas noteikumi.
portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu.
klients – fiziska vai juridiska persona, kas veic pirkumu erikasjostas.lv.
prece – lieta, kuru klients pēc apraksta un fotogrāfijas ir izvēlējies erikasjostas.lv online veikalā un par kuru ir samaksājis. Pārdevējs nodrošina klientam šīs preces piegādi, balstoties uz šiem noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un pārdevēju. Piekļūstot erikasjostas.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē pārdevēja un portāla lietotāju, klientu tiesiskās attiecības.

Erikasjostas.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra portāla lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas erikasjostas.lv. Pārdevējs  ir tiesīgs bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami erikasjostas.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

Pasūtījuma noformēšana
Visas cenas erikasjostas.lv norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu vai Paypal, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta norādītajā bankas vai Paypal kontā.

Konfidencialitāte
Iepērkoties erikasjostas.lv online veikalā persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic pārdevējs, un tie tiks izmantoti , lai nodrošinātu pakalpojumus ko piedāvā erikasjostas.lv. Pārdevējs apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot  Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru klients norāda, precizitāti, pareizību un ticamību.

Piekrītot kļūt par reģistrētu lietotāju, personai ir jānorāda aktīva  e-pasta adrese. Ievadot paroli,  lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, pārdevējs un klients risina pārrunu ceļā. Ja puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

Noslēguma noteikumi
Jautājumus, kas nav regulēti šajos noteikumos, puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām un spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Noteikumi ir spēkā no 2014.gada 28.oktobra.